Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2014

pitahaja
1929 a489 500
Reposted fromtutaj tutaj vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj
pitahaja
pitahaja
4244 76eb
Beginners
Reposted frompeper peper viailovemovies ilovemovies
pitahaja
4296 01e6
GBH
Reposted frompeper peper viailovemovies ilovemovies
1491 3573
Reposted fromerial erial viajestdobrze jestdobrze
7132 c458
Reposted fromdeviate deviate viajestdobrze jestdobrze
pitahaja
pitahaja
 Wolność, już w samym słowie, można powiedzieć, kryje się jej zaprzeczenie. Podobnie jak w najpiękniejszym złudzeniu tli się rozpacz. Bo jeśli rozumieć to jako wolność od wszystkich przymusów, to również od siebie. Przecież człowiek sam dla siebie jest najbardziej dokuczliwym przymusem. Często trudnym do zniesienia. I niektórzy nie są w stanie siebie znieść.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viacytaty cytaty
6835 2fb1

Dean Martin and Audrey Hepburn share a laugh on the set of Sabrina, 1954.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianoelya noelya
pitahaja
Wierzyć to znaczy nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.
— Jan Twardowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianoelya noelya
pitahaja
Reposted frommesoup mesoup vianoelya noelya
pitahaja
4378 82ec
Reposted fromcigarettes cigarettes
pitahaja
0050 e554
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viawishlist wishlist
pitahaja
5286 5fda
the window to the world
pitahaja
5016 d061
Reposted fromhalucine halucine viacietariposta cietariposta
0844 d1de

katuriankaturiankaturian:

This gif is useful for my whole life.  Thank you Mr. Spacey.  

pitahaja
0864 7ee6 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoldstuff oldstuff
0866 2f04 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoldstuff oldstuff
pitahaja
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem. Jeśli mrówkom jest dobrze o czwartej nad ranem - pogratulujmy mrówkom. I niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl